ධර්ම ධාතු මහ සෑයේ කොත පැළඳවීම ජූලි මාසේ මුල සිදුකරන අතර , ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු මේ දිනවල පස්වරු 6 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා සිදු කෙරේ.

ධර්ම ධාතු මහ සෑයේ කොත පැළඳවීම ජූලි මාසේ මුල සිදුකරන අතර , ඉතිරි සංවර්ධන  කටයුතු මේ දිනවල පස්වරු 6 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා සිදු කෙරේ.මෙයට සහය ලබා දෙන  අය දැනුම්  දෙන්න .උදව් උපකාර කිරීමට whatsApp 0716104850 දැනුම් ⁣දෙන්න.සහයෝගය ලබා දුන් සැමට  බොහොම පින් සිදු වේවා.
#ධර්මධාතු_මහා_සෑය_dharmadhathu_maha_saya


Popular posts from this blog

ධර්ම ධාතු මහා සෑය අභියස ධම්ම චක්ක පවත්වන සූත්‍ර දේශනාව..

🙏මහනුවර හන්තාන උඩුවෙල ශ්‍රී සෝභිතාරාම විහාරස්ථානයේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව .

🙏🙏හිමිදිරි උදෑසන සිදුකරන ලද කිරිහාර බුද්ධ පූජාව සිදුකරන ලදි..