ධර්ම ධාතු මහා සෑය අභියස ධම්ම චක්ක පවත්වන සූත්‍ර දේශනාව..

  • 🙏මහනුවර හන්තාන උඩුවෙල ධර්ම ධාතු මහා සෑය අභියස ධම්ම චක්ක පවත්වන සූත්‍ර දේශනාව 2023.4.9 සිදු කරන ලදී ඒ සඳහා අස්ගිරි මහා විහාරයේ අනුනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය වැඩම කිරීම.හා දහම් පාසලේ දරුවන් සදහා පාසල් උපකරණ ලබාදීම..Popular posts from this blog

🙏මහනුවර හන්තාන උඩුවෙල ශ්‍රී සෝභිතාරාම විහාරස්ථානයේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව .

🙏🙏හිමිදිරි උදෑසන සිදුකරන ලද කිරිහාර බුද්ධ පූජාව සිදුකරන ලදි..