හන්තාන උඩුවෙල ධර්ම ධාතු මහ සෑ අනුහසින් ලෝකවාසි සැමට පින්බර පොසොන් පොහෝ දිනයක් වේවා

  •  හන්තාන උඩුවෙල  ධර්ම ධාතු මහ සෑ අනුහසින් ලෝකවාසි සැමට පින්බර පොසොන් පොහෝ දිනයක් වේවාPopular posts from this blog

ධර්ම ධාතු මහා සෑය අභියස ධම්ම චක්ක පවත්වන සූත්‍ර දේශනාව..

🙏මහනුවර හන්තාන උඩුවෙල ශ්‍රී සෝභිතාරාම විහාරස්ථානයේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව .

🙏🙏හිමිදිරි උදෑසන සිදුකරන ලද කිරිහාර බුද්ධ පූජාව සිදුකරන ලදි..