🙏🙏හිමිදිරි උදෑසන සිදුකරන ලද කිරිහාර බුද්ධ පූජාව සිදුකරන ලදි..

🙏🙏ධර්මධාතු මහ සෑය අසල හිමිදිරි උදෑසන සිදුකරන ලද කිරිහාර බුද්ධ පූජාව සිදුකරන ලදි.සම්බුද්ධ බුද්ධ පූජාවේ අනුහසින්  සැමට සෙත ශාන්තිය යහපත උදාවේවා.
#ධර්මධාතු_මහා_සෑය_dharmadhathu_maha_sayaPopular posts from this blog

ධර්ම ධාතු මහා සෑය අභියස ධම්ම චක්ක පවත්වන සූත්‍ර දේශනාව..

🙏මහනුවර හන්තාන උඩුවෙල ශ්‍රී සෝභිතාරාම විහාරස්ථානයේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව .