ධර්ම ධාතු මහා සෑය අභියස හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය සිදු කරන ලදී.🙏

 🙏මහනුවර හන්තාන උඩුවෙල ශ්‍රී සෝභිතාරාම  විහාරස්ථානයේ  ධර්ම ධාතු මහා සෑය අභියස හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය සිදු කරන ලදී.🙏

#ධර්මධාතු_මහා_සෑය_dharmadhathu_maha_sayaPopular posts from this blog

ධර්ම ධාතු මහා සෑය අභියස ධම්ම චක්ක පවත්වන සූත්‍ර දේශනාව..

🙏මහනුවර හන්තාන උඩුවෙල ශ්‍රී සෝභිතාරාම විහාරස්ථානයේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව .

🙏🙏හිමිදිරි උදෑසන සිදුකරන ලද කිරිහාර බුද්ධ පූජාව සිදුකරන ලදි..