🙏මහනුවර හන්තාන උඩුවෙල ශ්‍රී සෝභිතාරාම විහාරස්ථානයේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව .🙏මහනුවර හන්තාන උඩුවෙල ශ්‍රී සෝභිතාරාම  විහාරස්ථානයේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව . දහම් පාසල් දරුවන්ට උපකරණ ලබාදීම හා ගැබිණි මාතාවන්ට උපකරණ ලබාදීමේ පිංකම 2023.4.9.පස්වරු 4 ට සිදු කරන ලදී.

#ධර්මධාතු_මහා_සෑය_dharmadhathu_maha_sayaPopular posts from this blog

ධර්ම ධාතු මහා සෑය අභියස ධම්ම චක්ක පවත්වන සූත්‍ර දේශනාව..

🙏🙏හිමිදිරි උදෑසන සිදුකරන ලද කිරිහාර බුද්ධ පූජාව සිදුකරන ලදි..